Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownik/kierowniczka punktu sprzedaży – kawiarni

Planowana data zatrudnienia 5 lipca 2024 r.
Zatrudnienie a umowe na czas próbny 3 miesiące z możliwością przedłuenia.

O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która posiada:

 1. Minimum czteroletni staż pracy (przy wykształceniu średnim) lub dwuletni (przy wykształceniu wyższym),
 2. wykształcenie min. średnie,
 3. posiadanie aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do ich wyrobienia,
 4. umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętności interpersonalne oraz komunikatywność,
 7. dobra organizacja pracy,
 8. umiejętność analizowania,
 9. sumienność, odpowiedzialność.

Mile widziane:

 1. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 2. praca na podobnym stanowisku.

Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:

 1. Zarządzanie pracą personelu, w tym ustalanie grafików, wyznaczanie oraz rozliczanie zadań, motywowanie zespołu,
 2. nadzór nad gospodarką magazynową, kontrolowanie stanu magazynu, kontakt z dostawcami i podwykonawcami,
 3. rozwiązywanie nagłych lub kryzysowych sytuacji,
 4. dbałość o odpowiedni wystrój oraz porządek w sali restauracyjnej,
 5. monitorowanie trendów i działań konkurencji,
 6. odpowiedzialność za jakość i dostępność serwowanych potraw, kontrola jakości przygotowywanych potraw,
 7. zapewnienie fachowej obsługi,
 8. zastępowanie w razie konieczności obsługi kelnerskiej i bufetu,
 9. organizacja i nadzór nad eventami,
 10. podejmowanie działań poprawiających wizerunek restauracji,
 11. przestrzeganie systemu HACCP,
 12. dbanie o to, by lokal spełniał przepisy BHP czy sanepidu,
 13. prowadzenie profili lokalu mediach społecznościowych,
 14. przestrzeganie zasad etyki oraz ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Ponadto oferujemy:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat),
– nagroda jubileuszowa,
– dofinansowanie do wypoczynku,
– świadczenia okolicznościowe,
– możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z grupowego ubezpieczenia na życie,
– dofinansowanie do karty Medicover Sport,
– parking oraz stojaki na rowery na terenie jednostki,
– zgrany i sympatyczny zespół.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,
  – wymagany staż pracy,
 4. klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy poświadczoną własnoręcznym podpisem klauzula do pobrania
 5. kwestionariusz kandydata do pracy kwestionariusz do pobrania

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko kierownik/kierowniczka punktu sprzedaży – kawiarni” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2023 r. wynosi poniżej 6%