W związku z Uchwałą nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2022/23,  tj. od 01 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

Kto może złożyć wniosek:

 1. W ramach kryteriów obowiązkowych uczniowie, którzy:
 • w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynają lub kontynuują naukę w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, technikum lub szkole policealnej kształcącej w trybie dziennym, prowadzonej przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:
  1. są uczniami co najmniej II klasy – w przypadku branżowej szkoły I stopnia, technikum;
  2. są uczniami co najmniej I klasy branżowej szkoły II stopnia;
  3. są słuchaczami co najmniej II semestru szkoły policealnej i kształcą się w trybie dziennym;
  4. uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,66, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum;
 • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,66, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
 • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
 • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
 • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.
 1. W ramach kryteriów dodatkowych uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków:
 • w roku szkolnym 2021/2022 zostali laureatami lub finalistami turniejów lub olimpiad;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa/wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
 • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do  trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

Termin naboru wniosków określa się na dni od 1 do 30 września 2022 r.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem ”Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej”, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych i Rynku z Pracy

Wydział Edukacji

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

 

Dokumenty do pobrania na etapie wnioskowania o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2022/2023:

 1. Uchwała nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. wraz z załącznikiem – Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
 2. Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej i oświadczenie uczestnika
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022 2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy – umowa o przekazywanie stypendium