Przypomniamy, że zgodnie z § 16 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XXXVI/687/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.), do dnia 30 czerwca 2022 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres: edukacja@dolnyslask.pl

Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy stypendium.

Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]