Przypomniamy, że zgodnie z § 17 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r.), do dnia 30 czerwca 2023 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres: edukacja@dolnyslask.pl

Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy stypendium.

Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]