pokój o podwyższonym standarcie

pokój o podwyższonym standarcie

pokój o podwyższonym standarcie

pokój o podwyższonym standarcie

pokój budżetowy

pokój budżetowy

aneks kuchenny - jadalnia

aneks kuchenny

toalety

dziedziniec główny

palatium - część noclegowa

park zamkowy

Zamek od strony północnej

skrzydło wschodnie

skrzydło wschodnie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC NOCLEGOWYCH

Podstawa prawna: § 3 ust. 4 pkt 3 Uchwały Nr XX/467/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 9 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim w związku z art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z późniejszymi zmianami) Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

§ 1

 1. Miejsca noclegowe zlokalizowane w Budynku B Zamku Piastowskiego w Legnicy znajdują się w zarządzie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.
 2. Miejsca noclegowe wykorzystywane są do realizacji zadań statutowych Centrum, a także mogą być udostępnianie pełnoletniej młodzieży szkolnej i studentom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, jak również osobom trzecim na krótkotrwałe zakwaterowanie.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z miejsc noclegowych.
 2. W razie ograniczonej liczby miejsc pierwszeństwo do zakwaterowania ustalane jest wg kolejności zgłoszeń.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z miejsc noclegowych.
 4. Wszyscy korzystający z miejsc noclegowych zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem.

§ 3
SYSTEM REZERWACJI MIEJSC NOCLEGOWYCH

 1. Pełnoletnia młodzież i studenci ubiegający się o przyjęcie do miejsc noclegowych winni złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:
  a) wniosek o przyjęcie,
  b) aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni,
 2. Turyści i osoby, które chcą zarezerwować miejsce noclegowe, winni okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Istnieje również możliwość rezerwacji miejsc noclegowych drogą elektroniczną lub telefoniczną.

§ 4
ZAKWATEROWANIE

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 12:00 do godziny 10:00 następnego dnia.
 2. Przyjmowanie osób odbywa się od godz. 12:00 do 20:00 w każdy dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie gości również w innych godzinach.
 3. Opuszczając budynek, gość zobowiązany jest pozostawić klucz do pokoju na portierni przy wejściu A.
 4. Przy wydawaniu klucza do pokoju portier może żądać okazania dowodu tożsamości.
 5. Osoby korzystające z miejsc noclegowych mają prawo do używania parkingu na dziedzińcu zachodnim Zamku. Parking objęty jest monitoringiem wideo.
 6. Cennik miejsc noclegowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5
WYKWATEROWANIE

 1. Przy zwalnianiu pokoju gość ma obowiązek:
  a) zgłosić ten fakt na portierni,
  b) wyposażenie zostawić w stanie zastanym,
  c) zdać klucz.
 2. Goście miejsc noclegowych mogą zostawić swój bagaż do przechowania do godz. 21:00 tego samego dnia bez dodatkowej opłaty.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE I PIENIĄDZE

 1. Osoby korzystające z miejsc noclegowych są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.
 2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokoju.
 3. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące na terenie jednostki.

§ 7
OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z MIEJSC NOCLEGOWYCH

 1. Od godziny 22:00 do 06:00 obowiązuje cisza nocna.
 2. Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w miejscu do tego wyznaczonym, tj. kuchnio-jadalni samoobsługowej na I piętrze (s. 101). Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.
 3. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących wyposażenie miejsc noclegowych należy niezwłocznie zgłosić na portierni.
 4. Na terenie obiektu zabrania się:
  a) uprawiania gier hazardowych,
  b) sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu,
  c) sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),
  d) palenia tytoniu.
 5. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 6. W całym obiekcie obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.
 7. W trakcie rezerwacji miejsca noclegowego należy zgłosić ewentualny pobyt zwierząt.

§ 8
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA REGULAMINU I PRAW OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z MIEJSC NOCLEGOWYCH

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu miejsc noclegowych lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor Centrum lub wyznaczony przez niego pracownik jest upoważniony do nakazania opuszczenia obiektu.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika.