Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Projekt „Zintegrowani” miał na celu udzielenie wsparcia na rzecz integracji społeczno-zawodowej 732 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu byli wychowankowie i absolwenci 12 dolnośląskich specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, z których 66,4% to osoby w wieku powyżej 18 roku życia, a pozostała 33,6% grupa to osoby w wieku 13-18 lat.
Projekt realizowano od 1 grudnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.
Potrzeba realizacji projektu wynikała przede wszystkim ze specyfiki grupy docelowej, która w znaczny i istotny sposób zagrożona jest wykluczeniem społeczno-zawodowym ze względu na kilka aspektów:

  • społeczny (całkowity brak lub znacznie ograniczona umiejętność codziennego funkcjonowania w społeczeństwie);
  • emocjonalny (zaburzenia w sferze emocjonalnej związane z posiadanymi niepełnosprawnościami i wynikającymi z nich dysfunkcjami rozwojowymi);
  • zawodowy (brak umiejętności pozwalających na odnalezienie się na rynku pracy lub całkowity brak wyuczonych kompetencji i umiejętności zawodowych lub brak zdobytych kwalifikacji zawodowych);
  • psychologiczny (brak motywacji i wiary we własne siły oraz poczucie bycia „innym”, często gorszym).

Poprzez zaplanowane 14 form wsparcia projekt przyczynił się i umożliwił nabycie przez uczestników umiejętności społecznych i zawodowych, które pozwolą im na w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w ośrodku. Poprzez udział w projekcie osoby te nabyły oraz wzmocniły kompetencje społeczne, zaradność społeczno-zawodową, samodzielność oraz aktywność społeczną.
Ponadto dzięki uczestnictwu w projekcie łatwiej będzie takim osobom rozpocząć nowy etap w swoim życiu po wyjściu z ośrodka i utracie tzw. „parasola ochronnego”, jakim są opieka, wsparcie i zrozumienie wykwalifikowanej kadry z tych placówek.
Projekt realizowany był w partnerstwie przez 11 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Samorząd Województwa Dolnośląskiego, 3 gminy: Jelenią Górę, Legnicę i Wrocław oraz 7 powiatów: Głogowski, Górowski, Jaworski, Lwówecki, Oleśnicki, Średzki i Ząbkowicki), które są organami prowadzącymi 12 największych pod względem ilości osób SOSW, z których pochodziła grupa docelowa.