Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Głównym celem projektu „Dobry Początek” jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. W tym celu zaplanowano formy wsparcia przewidziane dla osób w wieku 12-18 lat, których efektem ma być nabycie przez nich kompetencji społecznych, umożliwiających i ułatwiających proces ich usamodzielniania i readaptacji w społeczeństwie. Zaplanowano także formy wsparcia umożliwiające nabycie podstawowych kompetencji prozawodowych, ułatwiających uczestnikom poszukiwanie i uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu pobytu w ośrodku lub wybór dalszej ścieżki edukacji zawodowej. Główny cel projektu osiągnięty ma zostać poprzez 28 form wsparcia, w tym 27 skierowanych do wychowanków, 2 adresowane także do ich rodzin, oraz 1 do personelu ośrodków. Formy te wchodzą w skład usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (obejmujących instrumenty skierowane na wsparcie wychowanków oraz instrumenty skierowane na wsparcie dla osób z ich otoczenia), usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym oraz działań podnoszących kompetencje i kwalifikacje kluczowe pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wybrane formy wsparcia mają na celu aktywne włączenie do projektu członków rodzin, którzy będą mieli możliwość udziału w procesie readaptacji społecznej, okazję do korekty niepożądanych zachowań w relacjach wewnątrz rodziny oraz skorzystania z pomocy w usuwaniu nieprawidłowości w systemie rodzinnym, ich przyczyn dzięki nabywaniu świadomości pełnionych ról i ich wpływu na dzieci.

W projekcie wsparciem objętych zostanie 393 wychowanków w wieku 12-18 lat z 10 dolnośląskich MOW i MOS (Jelenia Góra, Włosień, Lwówek Śl., Bystrzyca Górna, Mrowiny, Sobótka, Wałbrzych, Jawor) oraz 100 członków rodzin tych wychowanków.
Są to placówki prowadzone przez 6 Partnerów projektu – 6 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Województwo Dolnośląskie, gminę Jelenia Góra, powiaty: Świdnicki, Wrocławski, Lwówecki, Lubański).