Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne
Wartość projektu: 4 681 024,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 3 916 534,07 zł

(Projekt zakończony)

Głównym celem projektu „Dobry Początek” było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 228 wychowanków 8 dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. W tym celu zaplanowano formy wsparcia przewidziane dla osób w wieku 12-18 lat, których efektem miało być nabycie przez nich kompetencji społecznych, umożliwiających i ułatwiających proces ich usamodzielniania i readaptacji w społeczeństwie. Zaplanowano także formy wsparcia umożliwiające nabycie podstawowych kompetencji prozawodowych, ułatwiających uczestnikom poszukiwanie i uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu pobytu w ośrodku lub wybór dalszej ścieżki edukacji zawodowej. Główny cel projektu osiągnięty został poprzez 22 formy wsparcia skierowane do wychowanków ośrodków. Formy te wchodziły w skład usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (obejmujących instrumenty skierowane na wsparcie wychowanków oraz instrumenty skierowane na wsparcie dla osób z ich otoczenia) oraz usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

W projekcie wsparciem objętych zostało 395 wychowanków w wieku 12-18 lat z 8 dolnośląskich MOW i MOS (Włosień, Lwówek Śl., Bystrzyca Górna, Mrowiny, Sobótka, Wałbrzych, Jawor) oraz 118 członków ich rodzin.
Są to placówki prowadzone przez 6 Partnerów projektu – 5 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Województwo Dolnośląskie, powiaty: Świdnicki, Wrocławski, Lwówecki, Lubański).