Formy wsparcia w projekcie:

Zadanie 1 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie

Zadanie 2 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nimZadanie 3 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczest. proj. – Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią

Zadanie 4 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych uczest. proj. z zakresu postaw asertywnych

Zadanie 5 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego

Zadanie 6 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego – Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego

Zadanie 7 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania – Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem

Zadanie 8 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi

Zadanie 9 – Zajęcia socjoterapeutyczne o charakterze grupowym z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu

Zadanie 11 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – hipoterapia

Zadanie 12 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez film i fotografię

Zadanie 13 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – floroterapia

Zadanie 14 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez dramę – zajęcia teatralne

Zadanie 15 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez muzykę – zajęcia muzyczno-kulinarne

Zadanie 16 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez taniec – zajęcia taneczne

Zadanie 17 – Zajęcia dla uczest. proj. o charakterze terapeutycznym – terapia przez sport – zajęcia sportowe

Zadanie 18 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych

Zadanie 19 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące cyberprzemocy

Zadanie 20 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych

Zadanie 21 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące intymności człowieka

Zadanie 24 – Wsparcie dla uczestników, ich opiekunów i członków rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego

Zadanie 25 – Wsparcie w zakresie przygotowania uczestników do wyboru swojej drogi zawodowej oraz zbadanie ich predyspozycji zawodowych- etap 1 indywidualny- etap 2 grupowy- etap 3 indywidualny

Zadanie 27 – Kursy i szkolenia dla biernych zawodowo i pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki uczestników projektu, wyposażające ich w kompetencje i umiejętności zawodowe, które wykorzystają do uzyskaniazatrudnienia