Zakup i dostawa sprzętu mobilnego – komputerów i rzutników – na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Główne kody CPV:
30213100-6 – komputery przenośne
30237410-6 – myszka komputerowa
38652120-7 – projektory video

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – dostawy
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 746550
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00152810/01 z dnia 2023-03-27
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00186121/01 z dnia 2023-04-20

DG.340.31.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 1 Instrukcja dla Wykonawców
DG.340.31.23 Rozdz. 1 SWZ Załączniki 1-7 do IDW
DG.340.31.23 Rozdz. 1 SWZ Załącznik 8 do IDW – Opis przedmiotu zamówienia
DG.340.31.23 Rozdz. 2 SWZ Projekt umowy
DG.340.31.23 Rozdz. 3 SWZ Formularz oferty
DA.340.31.23 Odpowiedzi do zapytań
DG.340.31.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DG.340.31.23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty