Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Projekt realizowany był od 2 I 2017 do 31 XII 2018 w partnerstwie 9 dolnośląskich samorządów (województwo dolnośląskie, gmina Wrocław oraz 7 powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, świdnicki, jeleniogórski, wrocławski i wołowski).
Województwo dolnośląskie było w projekcie Partnerem Wiodącym. Partnerstwo zainicjowane zostało 20 V 2016 r. podpisaniem listu intencyjnego w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Partnerzy założyli realizację przy pomocy 12 realizatorów – prowadzonych przez siebie 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Jawor, Wałbrzych, Iwiny, Lwówek Śl., Smolnik, Mrowiny, Szklarska Poręba, Brzeg Dl., Godzięcin, Sobótka, Wrocław) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.
Projekt realizowany był na obszarze całego województwa. Brało w nim udział 486 wychowanków z 11 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a CKUiJK w Legnicy organizowało i w większości prowadziło zaplanowane formy wsparcia. Przewidziano realizację 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 skierowanych do ich rodzin. Formy te wchodziły w skład 4 usług aktywnej integracji społecznej (poradnictwo psychospołeczne; treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym), 3 usług aktywnej integracji zawodowej (doradztwo zawodowe; zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych) oraz 3 usług aktywnej integracji społecznej skierowanej na wsparcie dla rodziny (indywidualne i grupowe poradnictwo psychospołeczne, poradniczwo prawne i rodzinne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi).