Koordynator ds. dostępności

Koordynatorką ds. dostępności DCKUiJK w Legnicy jest p. Katarzyna Drozdowska, tel. 76 862 48 64, email: k.drozdowska@centrumzamek.pl

Do zadań koordynatora należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez DCKUiJK,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Drozdowska.
 • E-mail: k.drozdowska@centrumzamek.pl
 • Telefon: 768624864

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
 • Adres: pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica
 • E-mail: sekretariat@centrumzamek.pl
 • Telefon: 768624864

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 6 wejść. Dla gości przeznaczone są wejścia A (w bramie głównej od strony placu Zamkowego) oraz C (od strony dziedzińca głównego). Portiernia znajduje się przy wejściu A. Dla osób poruszających się na wózku przeznaczone jest wejście C, wyposażone w platformę przyschodową. Za obsługę platformy odpowiedzialne/i są pracownice/y Portierni. Możliwy jest podjazd samochodem pod samą platformę. W klatce schodowej wejścia C znajduje się winda. Przyciski windy opisane są w alfabecie Braille’a, o położeniu windy informują komunikaty głosowe w języku polskim.

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym lub psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku.

W budynku brak jest instalacji systemu oddymiania usprawniającego bezpieczną ewakuację.

W budynku brak jest informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznakowania poziomego dla niewidomych i słabowidzących.

Z tłumaczenia na język migowy można skorzystać po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na 3 dni przed wizytą.

Raporty o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności 2021

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom z szczególnymi potrzebami

Plan działań na rok 2022
Plan działań na 2023