Koordynator ds. dostępności

Koordynatorką ds. dostępności DCKUiJK w Legnicy jest p. Katarzyna Drozdowska, tel. 76 862 48 64, email: k.drozdowska@centrumzamek.pl

Do zadań koordynatora należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez DCKUiJK,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność strony internetowej

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Drozdowska, k.drozdowska@centrumzamek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 768624864. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica

 1. Platforma dla osób poruszających się na wózku. Możliwy podjazd samochodem pod samą platformę
 2. Winda w budynku
 3. Brak w budynku informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych
 4. Na parkingu przed Zamkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 5. Osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego