Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 00,00 zł

Regulamin organizacji form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych

Statut Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy