Zamówienia publiczne

Profil jednostki na platformie zakupowej: [przejdź]

 

DG.340.72.21

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

 1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID … [przejdź]
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami).
 3. Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275  pkt 2) uPzp.; ; Kategoria – usługi społeczne
 4. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych  przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).
 5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.
 6. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Do pobrania:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226094/01 z dnia 2021-10-08 
DG.340.72.21 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DG.340.72.21 Załączniki 1-7 do rozdziału 3 SWZ (wersja edytowalna)
DG.340.72.21 Formularz oferty (wersja edytowalna)
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00300265/01

DG.340.93.21

Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Dobry Początek”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020

Kody CPV:
30197620-8 Papier do pisania
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30237230-0 Pamięci
30192121-5 Długopisy kulkowe
30141100-0 Kalkulatory kieszonkowe
30192125-3 Pisaki
18936000-9 Torby włókiennicze
22815000-6 Notesy

 1. Zaproszenie do składania ofert dostępne na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 529849 [przejdź]
 2. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe;
 3. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.
 4. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Do pobrania:

DG.340.93.21 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.93.21 Formularz oferty (wersja edytowalna)
DG.340.93.21 Załączniki 1 – 2
DG.340.93.21 Projekt umowy

DG.340.95.21

Przeprowadzenie 40 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej połączonych z wizytą w banku, zlokalizowanym na terenie Miasta Wrocławia, dla 240 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 1. Zaproszenie do składania ofert dostępne na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 528390 [przejdź]
 2. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi społeczne
 3. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.
 4. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Do pobrania:

Ogłoszenie nr 2021-30134-76474 w Bazie Konkurencyjności
DG.340.95.21 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.95.21 Formularz oferty (wersja edytowalna)
DG.340.95.21 Załączniki 1 – 4 (wersja edytowalna)
DG.340.95.21 Projekt umowy
DG.340.95.21 protokół z postępowania – unieważnienie

DG.340.72.21

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

 1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 519100 [przejdź]
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami).
 3. Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275  pkt 2) uPzp.; ; Kategoria – usługi społeczne
 4. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych  przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).
 5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.
 6. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Do pobrania:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226094/01 z dnia 2021-10-08
DG.340.72.21 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DG.340.72.21 Załączniki 1-7 do rozdziału 3 SWZ (wersja edytowalna)
DG.340.72.21 Formularz oferty (wersja edytowalna)
DG.340.72.21 odpowiedzi na zapytania
DG.340.72.21 Informacja o złożonych ofertach
DG.340.72.21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

DG.340.87.21

Przeprowadzenie spotkań doradczo-psychologicznych oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego dla rodzin wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 518557 [przejdź]
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami).
 3. Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275  pkt 2) uPzp.; ; Kategoria – usługi społeczne
 4. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych  przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).
 5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.
 6. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Do pobrania:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00224370/01 z dnia 2021-10-07 
DG.340.87.21 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DG.340.87.21 Załączniki 1-7 do rozdziału 3 SWZ (wersja edytowalna)
DG.340.87.21 Formularz oferty (wersja edytowalna)
Informacja o złożonych ofertach
DG.340.87.21 Zawiadomienie o wyborze oferty
DG.340.87.21 Ogłoszenie o wyniku postępowania

DG.340.75.21

Zapytanie ofertowe na realizację usług społecznych
Główny kod CPV:
85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

Zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielana na rzecz projektu „Dobry Początek”

Link do postępowania: Postępowanie: Przeprowadzenie treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielanej na rzecz projektu „Dobry Początek” – Platforma Zakupowa

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 9 września 2021 r. pobierz

DA.340.141.20

DG.340.119.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111200-0 Roboty ziemne
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Zadanie pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 16 października 2020 r.
Załącznik 1 – Przedmiar robót
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 5 – Wykaz osób
Załącznik 6 – Wykaz robót
Załącznik 7 – Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
Załącznik 8 – Formularz oferty
Załącznik 9 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót
DA.340.119.20 upublicznienie informacji
DA.340.119.20 zawiadomienie o wyborze oferty

DG.340.94.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111200-0 Roboty ziemne
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Zadanie pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 7 października 2020 r.
Załącznik 1 – Przedmiar robót
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 5 – Wykaz osób
Załącznik 6 – Wykaz robót
Załącznik 7 – Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
Załącznik 8 – Formularz oferty
Załącznik 9 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót
DG.340.94.20 informacja o ofertach osuszanie 20201015 (2)
DG.340.94.20 osuszanie zawiadomienie o unieważnieniu

DG.340.112.20

Przetarg nieograniczony na realizację usługi:
tłumaczenia ustne (kod CPV 79540000-1)

Zadanie pn.: Usługa tłumaczenia z języka polskiego mówionego na język migowy i odwrotnie w czasie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowani”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 2 października 2020 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załączniki 2A, 2B, 3 do SIWZ (*.doc)
DG.340.112.20 informacja o ofertach tłumaczenia 20201012
DG.340.112.20 zawiadomienie o wyborze oferty tłumaczenia 20201012

DG.340.81.20

Powiększ tekst
Wysoki kontrast