Zamówienia publiczne

Profil jednostki na platformie zakupowej: [przejdź]

 

DG.340.11.24

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Główny kod CPV: 30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 899304

DG.340.11.24 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DG.340.11.24 Rozdz. 1 SWZ załączniki 1 – 4 do IDW
DG.340.11.24 Rozdz. 1 SWZ załącznik 5 do IDW – OPZ
DG.340.11.24 Rozdz. 2 SWZ projekt umowy
DG.340.11.24 Rozdz. 3 SWZ formularz oferty
DG.340.11.24 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.11.24 Unieważnienie postępowania

DA.340.129.23

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

Główny kod CPV: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie

 1. Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 858458
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00531006/01 z dnia 2023-12-04

DA.340.129.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DA.340.129.23 Załączniki 1-7 do SWZ
DA.340.129.23 Załącznik 8 do SWZ – Wykaz godzin
DA.340.129.23 Załącznik 9 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy
DA.340.129.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.129.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DA.340.129.23 Informacja o wyborze oferty zamieszczana na stronie postępowania

DG.340.99.23

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych

Kody CPV:
30213100-6 – komputery przenośne
30237410-6 – myszka komputerowa
30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające
30231320-6 – monitory dotykowe
48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego

 1. Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 823186
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00412574/01 z dnia 2023-09-25

DG.340.99.23 Rozdział 1 SWZ Instrukcja dla Wykonawców
DG.340.99.23 Rozdział 1 SWZ Załączniki 1-7 do IDW
DG.340.99.23 Rozdział 1 SWZ Załącznik 8 do IDW – Opis Przedmiotu Zamówienia
DG.340.99.23 Rozdział 2 SWZ Projekt umowy
DG.340.99.23 Rozdział 3a SWZ Formularz oferty cz. 1
DG.340.99.23 Rozdział 3b SWZ Formularz oferty cz. 2
DG.340.99.23 Rozdział 3c SWZ Formularz oferty cz. 3
DG.340.99.23 Rozdział 3d SWZ Formularz oferty cz. 4
DG.340.99.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DG.340.99.23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DG.340.91.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie B1/B2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 811343
Ogłoszenie nr 171496 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.91.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.91.23 Formularz oferty
DG.340.91.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.91.23 Projekt umowy
DG.340.91.23 Warunki zmian umowy
DG.340.91.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.91.23 Unieważnienie postępowania

DA.340.89.23

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5

Kod CPV: 71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie papierowej opatrzone podpisem odręcznym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 810099

DA.340.89.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.89.23 Formularz oferty
DA.340.89.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.89.23 Projekt umowy
DA.340.89.23 Warunki zmian umowy
DA.340.89.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DA.340.89.23 Unieważnienie postępowania

DG.340.69.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego specjalistycznego (język zawodowy – branża medyczna) dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 775471
Ogłoszenie nr 160953 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.69.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.69.23 Formularz oferty
DG.340.69.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.69.23 Projekt umowy
DG.340.69.23 Warunki zmian umowy
DG.340.69.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.69.23 Protokół oceny ofert

DG.340.25.23

Oddymianie klatki schodowej w skrzydle C Zamku Piastowskiego w Legnicy (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu C)

Kody CPV:

45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej
45442100-8 Roboty malarskie
45262500-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45422000-1 Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
45262300-4 Roboty betonowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 773039
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00235879/01 z dnia 2023-05-26

DA.340.25.23 Rozdz. 1 SWZ Formularz oferty
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Instrukcja dla Wykonawców
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 1 Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 2 Wykaz osób
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 3 do IDW Doświadczenie zawodowe
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 4 do IDW Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 5 do IDW Oświadczenie o podwykonawstwie
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 6 do IDW Warunki zmian umowy
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 7 do IDW Wzór kosztorysu
DA.340.25.23 Rozdz. 3 SWZ Projekt umowy
DA.340.25.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna
DA.340.25.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert

DG.340.63.23

Wykonanie i dostawa instrukcji planu ewakuacyjnego Zamku Piastowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty”

Kod CPV: 22470000-5 – Instrukcje

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 772412

DA.340.63.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.63.23 Formularz oferty
DA.340.63.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.63.23 Projekt umowy
DA.340.63.23 Dokumentacja skrzydło A i B
DA.340.63.23 Dokumentacja skrzydło C
DA.340.63.23 Dokumentacja skrzydło D
DA.340.63.23 Dokumentacja skrzydło E
DA.340.63.23 Informacja z otwarcia
DA.340.63.23 Unieważnienie postępowania

DG.340.65.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie B1 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 772411
Ogłoszenie nr 160071 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.65.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.65.23 Formularz oferty
DG.340.65.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.65.23 Projekt umowy
DG.340.65.23 Warunki zmian umowy
DG.340.65.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.65.23 Protokół oceny ofert

DG.340.64.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 772409
Ogłoszenie nr 160068 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.64.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.64.23 Formularz oferty
DG.340.64.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.64.23 Projekt umowy
DG.340.64.23 Warunki zmian umowy
DG.340.64.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.64.23 Protokół oceny ofert

DG.340.54.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A1 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 772405
Ogłoszenie nr 154933 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.54.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.54.23 Formularz oferty
DG.340.54.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.54.23 Projekt umowy
DG.340.54.23 Warunki zmian umowy
DG.340.54.23 Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert
DG.340.54.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.54.23 Protokół oceny ofert

DG.340.62.23

Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu B)

Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45260000-7 Roboty hydroizolacyjne

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 771715
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00231505/01 z dnia 2023-05-24

DA.340.62.23 Rozdz. 1 SWZ Formularz oferty
DA.340.62.23 SWZ Instrukcja dla Wykonawców
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 1 do IDW Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 2 do IDW Wykaz osób
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 3 do IDW Doświadczenie zawodowe – nieaktualny
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 4 do IDW Oświadczenie o podwykonawstwie
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 5 do IDW Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 6 do IDW Oświadczenie ws ochrony danych osobowych
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 7 do IDW Warunki zmian umowy
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik nr 8 do IDW Harmonogram rzeczowo-finansowy dla części nr 1
DA.340.62.23 Rozdz. 3 SWZ Projekt umowy
DA.340.62.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna

DA.340.62.23 Modyfikacja SWZ i załącznika nr 3 do IDW Doświadczenie zawodowe
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00235750/01 z dnia 2023-05-26
DA.340.62.23 Załącznik nr 3 do IDW Doświadczenie zawodowe – aktualny
DA.340.62.23 Przedłużenie terminu składania ofert
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (opis branża architektoniczna i konstrukcyjna)
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (projekt wykonawczy instalacji c.o.)
DA.340.62.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (projekt wnętrz kawiarnia)
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Informacja o zmianie treści SWZ
DA.340.62.23 Przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00263789/01 z dnia 2023-06-16
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DA.340.62.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert dodatkowych
DA.340.62.23 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00360746/01 z dnia 2023-08-21
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00092958/01 z dnia 2024-02-06
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00210503/01 z dnia 2024-02-20

DG.340.53.23

Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45262500-6 Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
44220000-8 Stolarka budowlana
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45431000-7 Kładzenie płytek

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 771115
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00229573/01 z dnia 2023-05-23

DA.340.53.23 Rozdz. 1 SWZ Formularz oferty
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Instrukcja dla Wykonawców i Rozdz. 3 Projekt umowy
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 1 do IDW Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 2 do IDW Wykaz osób
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 3 do IDW Doświadczenie zawodowe
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 4 do IDW Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 5 do IDW Oświadczenie o podwykonawstwie
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 6 do IDW Warunki zmian umowy
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 7 do IDW Wzór kosztorysu
DA.340.53.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna
DA.340.53.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DA.340.53.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert dodatkowych
DA.340.53.23 informacja o wyborze oferty zamieszczana na stronie postępowania

DG.340.50.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 761889
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00199403/01 z dnia 2023-04-28

DG.340.50.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 1 Instrukcja dla Wykonawców
DG.340.50.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 1 Załączniki 1-6 do IDW
DG.340.50.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 2 Projekt umowy
DG.340.50.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 3 Formularz oferty
DG.340.50.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.50.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DG.340.50.23 Informacja o wyborze ofert

DG.340.39.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego specjalistycznego (język zawodowy – branża medyczna) dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 755110
Ogłoszenie nr 154933 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.39.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.39.23 Formularz oferty
DG.340.39.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.39.23 Projekt umowy
DG.340.39.23 Warunki zmian umowy
DG.340.39.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.39.23 Protokół oceny ofert

DG.340.36.23

Zakup i dostawa materacy ewakuacyjnych w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty”

Główny kod CPV: 35112000-2 – sprzęt ratunkowy i awaryjny; 39143112-4 – materace

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej 751943

DA.340.36.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.36.23 Formularz oferty
DA.340.36.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.36.23 Projekt umowy
DA.340.36.23 Informacja z otwarcia ofert
DA.340.36.23 Protokół oceny ofert

DG.340.31.23

Zakup i dostawa sprzętu mobilnego – komputerów i rzutników – na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Główne kody CPV:
30213100-6 – komputery przenośne
30237410-6 – myszka komputerowa
38652120-7 – projektory video

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 746550
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00152810/01 z dnia 2023-03-27
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00186121/01 z dnia 2023-04-20

DG.340.31.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 1 Instrukcja dla Wykonawców
DG.340.31.23 Rozdz. 1 SWZ Załączniki 1-7 do IDW
DG.340.31.23 Rozdz. 1 SWZ Załącznik 8 do IDW – Opis przedmiotu zamówienia
DG.340.31.23 Rozdz. 2 SWZ Projekt umowy
DG.340.31.23 Rozdz. 3 SWZ Formularz oferty
DA.340.31.23 Odpowiedzi do zapytań
DG.340.31.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DG.340.31.23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DG.340.23.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 745288
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00149185/01 z dnia 2023-03-23
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00192210/01 z dnia 2023-04-25
DG.340.23.23 Sprostowanie 

DG.340.23.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 1 Instrukcja dla Wykonawców
DG.340.23.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 1 Załączniki 1-6 do IDW
DG.340.23.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 2 Projekt umowy
DG.340.23.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 3 Formularz oferty
DG.340.23.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.23.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.23.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DG.340.23.23 Informacja o wyborze ofert

DG.340.24.23

Zakup i dostawa materacy ewakuacyjnych w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty”

Główny kod CPV: 35112000-2 – sprzęt ratunkowy i awaryjny; 39143112-4 – materace

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 744683
DA.340.24.23 Odpowiedź do zapytania

DA.340.24.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.24.23 Formularz oferty
DA.340.24.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.24.23 Projekt umowy
DA.340.24.23 Informacja z otwarcia ofert
DA.340.24.23 Protokół oceny ofert
DA.340.24.23 Unieważnienie postępowania


DG.340.21.23

Zakup systemu nawigacyjno-informacyjnego w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty”

Główny kod CPV: 34933000-6 – sprzęt nawigacyjny

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 744680

DA.340.21.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.21.23 Formularz oferty
DA.340.21.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.21.23 Projekt umowy
DA.340.21.23 Informacja z otwarcia ofert
DA.340.21.23 Protokół oceny ofert

 

DG.340.28.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego specjalistycznego (język zawodowy – branża medyczna) dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 743361
Ogłoszenie nr 151100 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.28.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.28.23 Formularz oferty
DG.340.28.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.28.23 Projekt umowy
DG.340.28.23 Warunki zmian umowy
DG.340.28.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.28.23 Informacja z otwarcia ofert – sprostowanie
DG.340.28.23 Protokół oceny ofert

DG.340.22.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego specjalistycznego (język zawodowy – branża medyczna) dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 737902
Ogłoszenie nr 149558 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.22.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.22.23 Formularz oferty
DG.340.22.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.22.23 Projekt umowy
DG.340.22.23 Warunki zmian umowy
DG.340.17.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.22.23 Protokół oceny ofert

DG.340.18.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – terapia przez dramę – dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 736560
Ogłoszenie nr 149201 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.18.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.18.23 Formularz oferty
DG.340.18.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.18.23 Projekt umowy
DG.340.18.23 Warunki zmian umowy
DG.340.18.23 Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert
DG.340.18.23 Przedłużenie terminu składania ofert
DG.340.18.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.18.23 Informacja z otwarcia ofert – sprostowanie
DG.340.18.23 Protokół oceny ofert

DG.340.17.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego specjalistycznego (język zawodowy – branża medyczna) dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 735919
Ogłoszenie nr 148985 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.17.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.17.23 Formularz oferty
DG.340.17.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.17.23 Projekt umowy
DG.340.17.23 Warunki zmian umowy
DG.340.17.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.17.23 Protokół oceny ofert

DG.340.15.23

Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych o charakterze grupowym z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 733576
Ogłoszenie nr 148267 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.15.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.15.23 Formularz oferty
DG.340.15.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.15.23 Projekt umowy
DG.340.15.23 Warunki zmian umowy
DG.340.15.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.15.23 Protokół oceny ofert

DG.340.14.23

Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 733571
Ogłoszenie nr 148258 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.14.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.14.23 Formularz oferty
DG.340.14.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.14.23 Projekt umowy
DG.340.14.23 Warunki zmian umowy
DG.340.14.23 Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert
DG.340.14.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.14.23 Protokół oceny ofert

DG.340.09.23

Część 1 zamówienia: udzielenie wsparcia wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 3 warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę oraz jednej prezentacji wyników pracy uczestników w siedzibie Teatru Polskiego we Wrocławiu;

Część 2 zamówienia: udzielenie wsparcia wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 4 warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę oraz jednej prezentacji wyników pracy uczestników w siedzibie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 729433
Ogłoszenie nr 146947 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.09.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.09.23 Formularz oferty część 1
DG.340.09.23 Formularz oferty część 2
DG.340.09.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.09.23 Projekt umowy część 1
DG.340.09.23 Projekt umowy część 2
DG.340.09.23 Warunki zmian umowy
DG.340.09.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.09.23 Protokół oceny ofert

DG.340.06.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – terapia przez taniec – dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 726469
Ogłoszenie nr 146001 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.06.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.06.23 Formularz oferty
DG.340.06.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.06.23 Projekt umowy
DG.340.06.23 Warunki zmian umowy
DG.340.06.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.06.23 Protokół oceny ofert

DG.340.05.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – terapia przez muzykę (zajęcia muzyczno-kulinarne) dla wychowanków
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 724718
Ogłoszenie nr 145419 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.05.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.05.23 Formularz oferty
DG.340.05.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.05.23 Projekt umowy
DG.340.05.23 Warunki zmian umowy
DG.340.05.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.05.23 Protokół oceny ofert

DG.340.08.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – floroterapia – dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 721912
Ogłoszenie nr 144499 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.08.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.08.23 Formularz oferty
DG.340.08.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.08.23 Projekt umowy
DG.340.08.23 Warunki zmian umowy
DG.340.08.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.08.23 Protokół oceny ofert

DG.340.02.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – terapia przez film i fotografię – dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 720250
Ogłoszenie nr 143997 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.02.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.02.23 Formularz oferty
DG.340.02.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.02.23 Projekt umowy
DG.340.02.23 Warunki zmian umowy
DG.340.02.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.02.23 Protokół oceny ofert

DG.340.03.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć dogoterapeutycznych w siedzibach schronisk dla zwierząt dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 714045
Ogłoszenie nr 141911 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.03.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.03.23 Formularz oferty
DG.340.03.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.03.23 Projekt umowy
DG.340.03.23 Warunki zmian umowy
DG.340.03.23 Przedłużenie terminu składania ofert
DG.340.03.23 Informacja z otwarcia ofert

DG.340.01.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć hipoterapeutycznych w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 711495
Ogłoszenie nr 141020 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.01.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.01.23 Formularz ofertowy
DG.340.01.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.01.23 Załącznik 5 – projekt umowy
DG.340.01.23 Załącznik 6 – Warunki zmian umowy
DG.340.01.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.01.23 Informacja o ofertach
DG.340.01.23 Protokół oceny ofert z informacją o wyborze oferty

DG.340.151.22

Przeprowadzenie zajęć sportowych o charakterze terapeutycznym dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: CPV 92600000-7 – Usługi sportowe

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 711091
Ogłoszenie nr 140871 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.151.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.151.22 Formularz ofertowy
DG.340.151.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.151.22 Załącznik 5 Projekt umowy
DG.340.151.22 Załącznik 6 Warunki zmian umowy
DG.340.151.22 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.151.22 Przedłużenie terminu składania ofert
DG.340.151.22 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.151.22 Protokół oceny ofert

DG.340.135.22

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

Główny kod CPV: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie

 1. Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 710755

DA.340.135.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DA.340.135.22 Załączniki 1-7 i 9 w formie edytowalnej
DA.340.135.22 Załącznik 8 Istotne Postanowienia Umowy
DA.340.135.22 Wykaz godzin
DA.340.135.22 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.135.22 Informacja o ofertach
DA.340.135.22 Informacja o wyborze oferty

DA.340.90.22a

Postępowanie podstawowe Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119″

Kody CPV:

45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45262500-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
DA.340.90.22a Informacja z otwarcia ofert
https://platformazakupowa.pl/transakcja/677297

DA.340.90.22a Ogłoszenie o zamówieniu
DA.340.90.22a Specyfikacja warunków zamówienia
DA. 340.90.22 Dokumentacja techniczna
DA.340.90.22 Załączniki 1-7 do SWZ

 

 

DG.340.88.22

Przeprowadzenie ośmiogodzinnych praktycznych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, umożliwiających im nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania w życiu codziennym zasad savoir vivre oraz obowiązujących norm i standardów zachowań

Główny kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

DG.340.88.22 Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie nr 128939 w Bazie Konkurencyjności
Strona postępowania na platformie zakupowej ID 671180
DG.340.88.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.88.22 Formularz oferty
DG.340.88.22 Załączniki 1 – 5
DG.340.88.22 Projekt umowy
DG.340.88.22 Warunki zmian umowy

DA.340.90.22

Postępowanie podstawowe Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119″

Kody CPV:

45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45262500-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Informacja o wykonawcach których oferty zostały otwarte i o cenach ofert
https://platformazakupowa.pl/transakcja/669442
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00369008/01 z dnia 28.09.2022
DA.340.90.22 Specyfikacja warunków zamówienia
DA. 340.90.22 Dokumentacja techniczna
DA.340.90.22 Załączniki 1-7 do SWZ

 

 

DG.340.15.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego”) – Skrzydło D Parter

Kody CPV:

45262690-4 – Remont starych budynków
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45442100-8 – Roboty malarskie
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45422100-2 – Stolarka drewniana
45262300-4 – Betonowanie
45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

 1. Tryb zamówienia – tryb z wolnej ręki; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Informacja o wyniku postepowania DA.340.15.22
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00251155 z dnia 2022-07-12
DA.340.15.22 Zaproszenie do negocjacji
Opis przedmiotu zamówienia
DA.340.15.22 Formularz oferty
DA.320.15.22 Projekt umowy
DA.340.15.22 Dokumentacja techniczna
DA.340.15.22 załączniki 1-4

DG.340.39.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”) – etap 2 (parter Skrzydło C)

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45442100-8 Roboty malarskie

 1. Tryb zamówienia – tryb z wolnej ręki; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Informacja o wyniku postępowania DA.340.39.22
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00251317/01 z dnia 2022-07-12
DA.340.39.22 Zaproszenie do negocjacji
DA.340.39.22 Opis przedmiotu zamówienia
DA.340.39.22 Formularz oferty
DA.340.39.22 Projekt umowy
DA.340.39.22 Załączniki
DA.340.39.22 Dokumentacja techniczna

DG.340.37.22

„Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”  Remont pomieszczeń w skrzydle C – sale C14, C15, C16, C17 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z przylegającym korytarzem

Kody CPV:

45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45442100-8 Roboty malarskie
45262500-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45312100-8 Systemy alarmowe
45422000-1 Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
45262300-4 Roboty betonowe

 1. Tryb zamówienia – tryb z wolnej ręki; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Informacja o wyniku postepowania DA.340.37.22
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00251253/01 z dnia 2022-07-12
Zaproszenie do negocjacji
Opis przedmiotu zamówienia
DA.340.37.22 Projekt umowy
DA.340.37.22 Formularz oferty
DA.340.37.22 Załączniki
DA.340.37.22 Dokumentacja techniczna

 

DG.340.75.22

Przeprowadzenie treningu kompetencji i postaw społecznych w formie 21 warsztatów z zakresu postaw asertywnych dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

Ogłoszenie nr 116611 w Bazie Konkurencyjności
Strona postępowania na platformie zakupowej
DG.340.75.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.75.22 Formularz oferty
DG.340.75.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.75.22 Projekt umowy
DG.340.75.22 Warunki zmian umowy
DG.340.75.22 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.75.22 Protokół oceny ofert

DG.340.74.22

Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie 21 warsztatów z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

Ogłoszenie nr 116601 w Bazie Konkurencyjności
Strona postępowania na platformie zakupowej
DG.340.74.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.74.22 Formularz oferty
DG.340.74.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.74.22 Projekt umowy
DG.340.74.22 Warunki zmian umowy
DG.340.74.22 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.74.22 Protokół oceny ofert

DG.340.70.22

Przeprowadzenie 29 treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

Ogłoszenie nr 116005 w Bazie Konkurencyjności
Strona postępowania na platformie zakupowej
DG.340.70.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.70.22 Formularz oferty
DG.340.70.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.70.22 Projekt umowy
DG.340.70.22 Warunki zmian umowy
DG.340.70.22 Zmiana treści załącznika do Zaproszenia – formularz oferty
DG.340.70.22 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.70.22 Protokół oceny ofert

DG.340.64.22

Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie 15 warsztatów z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

Ogłoszenie nr 115419 w Bazie Konkurencyjności
Strona postępowania na platformie zakupowej
DG.340.64.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.64.22 Formularz oferty
DG.340.64.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.64.22 Projekt umowy
DG.340.64.22 Warunki zmian umowy
DG.340.64.22 Zmiana treści Zaproszenia oraz załącznika do Zaproszenia – formularz oferty
DG.340.64.22 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.64.22 Protokół oceny ofert

DG.340.37.22

„Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”  Remont pomieszczeń w skrzydle C – sale C14, C15, C16, C17 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z przylegającym korytarzem

Kody CPV:

45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45442100-8 Roboty malarskie
45262500-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45312100-8 Systemy alarmowe
45422000-1 Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
45262300-4 Roboty betonowe

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/625243
Ogłoszenie o zamówieniu 2022 BZP 00202235-01
DA.340.37.22 SWZ
DA.340.37.22 Formularz oferty
DA.340.37.22 Załączniki 1-7
DA.340.37.22 Dokumentacja techniczna
DA.340.37.22 Przedłużenie terminu składania ofert
DA.340.37.22 Unieważnienie postępowania

DG.340.39.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”) – etap 2 (parter Skrzydło C)

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45442100-8 Roboty malarskie

 1. Tryb zamówienia – tryb z wolnej ręki; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/624932
DA.340.39.22 Ogłoszenie o zamówieniu 2022-BZP-00201160-01
DA.340.39.22 SWZ
DA.340.39.22 Załączniki nr 1-7
DA.340.39.22 Dokumentacja techniczna
DA.340.39.22 Przedłużenie terminu składania ofert
DA.340.39.22 Unieważnienie postępowania

DG.340.15.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego”) – Skrzydło D Parter

Kody CPV:

45262690-4 – Remont starych budynków
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45442100-8 – Roboty malarskie
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45422100-2 – Stolarka drewniana
45262300-4 – Betonowanie
45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

 1. Tryb zamówienia – tryb z wolnej ręki; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/624336
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00199561/01 z dnia 2022-06-08
DA.340.15.22 SWZ
DA.340.15.22 Formularz oferty
DA.340.15.22 Załączniki do postępowania
DA.340.15.22 Dokumentacja techniczna
DA.340.15.22 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.15.22 przedłużenie terminu składania ofert
DA.340.15.22 Unieważnienie postępowania

DG.340.37.22

„Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”  Remont pomieszczeń w skrzydle C – sale C14, C15, C16, C17 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z przylegającym korytarzem

Kody CPV:

45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45442100-8 Roboty malarskie
45262500-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45312100-8 Systemy alarmowe
45422000-1 Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
45262300-4 Roboty betonowe

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej (ID 614859)

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00166130 z dnia 2022-05-18
DA.340.37.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DA.340.37.22 Formularz oferty
DA.340.37.22 Załączniki nr 1 – 7 do IDW
DA.340.37.22 Unieważnienie Postępowania

DG.340.15.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego”) – Skrzydło D Parter

Kody CPV:

45262690-4 – Remont starych budynków
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45442100-8 – Roboty malarskie
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45422100-2 – Stolarka drewniana
45262300-4 – Betonowanie
45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej (ID 609233)

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00163079 z dnia 2022-05-17
DA.340.15.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DA.340.15.22 Załączniki nr 1 – 7 do IDW
DA.340.15.22 Rozdział 4 Dokumentacja techniczna
DA.340.15.22 Unieważnienie postępowania

DG.340.39.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”) – etap 2 (parter Skrzydło C)

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45442100-8 Roboty malarskie

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00156451
DA.340.39.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DA.340.39.22 Formularz_oferty
DA.340.39.22 Zał. 1 Oświadczenia
DA.340.39.22 Zał. 2 Wykaz personelu
DA.340.39.22 Zał. 3 Doświadczenie zawodowe
DA.340.39.22 Zał. 4 Oświadczenie ws. grupy kapitałowej
DA.340.39.22 Zał. 5 Wykaz podwykonawców
DA.340.39.22 Zał. 6 Warunki zmian w umowie
DA.340.39.22 Zał. 7 Wzór kosztorysu
DA.340.39.22 Rozdział 4 Dokumentacja techniczna
DA.340.39.22 Informacja z otwarcia ofert
Zaproszenie do negocjacji
DA.340.39.22 unieważnienie postępowania

DG.340.27.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy) – etap 1.1

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45111200-0 Roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
43124100-9 Drenaże

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 2022/BZP 00147653/01
informacja dotycząca omyłki pisarskiej
DA.340.27.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załaczniki do IDW
Dokumentacja techniczna
DA.340.27.22 Informacja z otwarcia ofert
DA.340.27.22 Rozstrzygniecie postępowania

DG.340.17.22

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

 1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 593810 [przejdź]
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami).
 3. Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275  pkt 2) uPzp.;  Kategoria – usługi
 4. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych  przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).
 5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.
 6. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Do pobrania:

Ogłoszenie BZP z dn. 30.03.2022 r.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226094/01 z dnia 2021-10-08
DG.340.17.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DG.340.17.22 Formularz oferty (wersja edytowalna)
DG.340.17.22 Załączniki 1-7 do rozdziału 3 SWZ (wersja edytowalna)
DG.340.17.22 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/BZP 00194279/01

DG.340.14.22

Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Dobry Początek”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020

Kody CPV:
30197620-8 Papier do pisania
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30237230-0 Pamięci
30192121-5 Długopisy kulkowe
30141100-0 Kalkulatory kieszonkowe
30192125-3 Pisaki
18936000-9 Torby włókiennicze
22815000-6 Notesy

 1. Zaproszenie do składania ofert dostępne na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 589188 [przejdź]
 2. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe;
 3. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.
 4. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Do pobrania:

DG.340.14.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.14.22 Formularz oferty
DG.340.14.22 Projekt umowy
DG.340.14.22 Załączniki 1 – 2
DG.340.14.22 Rozstrzygnięcie postępowania

DG.340.10.22

Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Dobry Początek”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020

Kody CPV:
30197620-8 Papier do pisania
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30237230-0 Pamięci
30192121-5 Długopisy kulkowe
30141100-0 Kalkulatory kieszonkowe
30192125-3 Pisaki
18936000-9 Torby włókiennicze
22815000-6 Notesy

 1. Zaproszenie do składania ofert dostępne na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 581359 [przejdź]
 2. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe;
 3. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.
 4. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Do pobrania:

DG.340.10.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.10.22 Formularz oferty
DG.340.10.22 Załączniki 1 – 2
DG.340.10.22 Projekt umowy
DG.340.10.22 Protokół postępowania

DG.340.09.22

Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy) – roboty przygotowawcze – etap 1.1

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45111200-0 Roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
43124100-9 Drenaże

 1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00070420/01 z dnia 2022-02-28
DA.340.09.22 Specyfikacja warunków zamówienia
DA.340.09.22 Załączniki w formie edytowalnej
DA.340.09.22 Dokumentacja techniczna
DA.340.09.22 Modyfikacja SWZ
DA.340.09.22 Informacja z otwarcia ofert
DA.340.09.22 Rozstrzygnięcie postępowania

DG.340.04.22

Przeprowadzenie 31 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie Miasta Wrocławia, dla 186 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi społeczne
 2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

Ogłoszenie nr 90702 w Bazie Konkurencyjności
DG.340.04.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.04.22 Formularz oferty
DG.340.04.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.04.22 Projekt umowy
DG.340.04.22 Warunki zmiany umowy
DG.340.04.22 Protokół wyboru ofert