Zamówienia publiczne

Profil jednostki na platformie zakupowej: [przejdź]

 

DG.340.75.21

Zapytanie ofertowe na realizację usług społecznych
Główny kod CPV:
85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

Zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielana na rzecz projektu „Dobry Początek”

Link do postępowania: Postępowanie: Przeprowadzenie treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielanej na rzecz projektu „Dobry Początek” – Platforma Zakupowa

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 9 września 2021 r. pobierz

DA.340.141.20

DG.340.119.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111200-0 Roboty ziemne
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Zadanie pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 16 października 2020 r.
Załącznik 1 – Przedmiar robót
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 5 – Wykaz osób
Załącznik 6 – Wykaz robót
Załącznik 7 – Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
Załącznik 8 – Formularz oferty
Załącznik 9 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót
DA.340.119.20 upublicznienie informacji
DA.340.119.20 zawiadomienie o wyborze oferty

DG.340.94.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111200-0 Roboty ziemne
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Zadanie pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 7 października 2020 r.
Załącznik 1 – Przedmiar robót
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 5 – Wykaz osób
Załącznik 6 – Wykaz robót
Załącznik 7 – Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
Załącznik 8 – Formularz oferty
Załącznik 9 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót
DG.340.94.20 informacja o ofertach osuszanie 20201015 (2)
DG.340.94.20 osuszanie zawiadomienie o unieważnieniu

DG.340.112.20

Przetarg nieograniczony na realizację usługi:
tłumaczenia ustne (kod CPV 79540000-1)

Zadanie pn.: Usługa tłumaczenia z języka polskiego mówionego na język migowy i odwrotnie w czasie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowani”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 2 października 2020 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załączniki 2A, 2B, 3 do SIWZ (*.doc)
DG.340.112.20 informacja o ofertach tłumaczenia 20201012
DG.340.112.20 zawiadomienie o wyborze oferty tłumaczenia 20201012

DG.340.81.20

DG.340.26.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych
(kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 83 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z zakresu umiejętności zapobiegania sytuacjom ryzykownym wynikającym z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym i wykonywaniu czynności zawodowych, w siedzibie zakładu pracy lub centrum kształcenia praktycznego lub warsztatu kształcenia zawodowego z siedmiu branż: usługowej, gastronomicznej, rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia, dla 498 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku powyżej 12 roku życia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Informacja o ofertach z dn. 13 marca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 17 marca 2020 r.

DG.340.119.19

DG.340.91.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane
Kody dodatkowe CPV:
45.11.00.00-1 – Roboty budowlane w zakresie burzenia budynków, rozbiórkowe, roboty ziemne
45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Zadanie pn.: Remont garażu wolnostojącego na dziedzińcu zachodnim Zamku Piastowskiego w Legnicy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 14 października 2019r.
Formularz ofertowy (*.doc)
Wzór umowy
Przedmiar robót (budowl.)
Przedmiar robót (inst. elektr.)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 25 listopada 2019 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast