Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu B)

Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45260000-7 Roboty hydroizolacyjne

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 771715
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00231505/01 z dnia 2023-05-24

DA.340.62.23 Rozdz. 1 SWZ Formularz oferty
DA.340.62.23 SWZ Instrukcja dla Wykonawców
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 1 do IDW Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 2 do IDW Wykaz osób
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 3 do IDW Doświadczenie zawodowe – nieaktualny
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 4 do IDW Oświadczenie o podwykonawstwie
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 5 do IDW Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 6 do IDW Oświadczenie ws ochrony danych osobowych
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 7 do IDW Warunki zmian umowy
DA.340.62.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik nr 8 do IDW Harmonogram rzeczowo-finansowy dla części nr 1
DA.340.62.23 Rozdz. 3 SWZ Projekt umowy
DA.340.62.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna

DA.340.62.23 Modyfikacja SWZ i załącznika nr 3 do IDW Doświadczenie zawodowe
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00235750/01 z dnia 2023-05-26
DA.340.62.23 Załącznik nr 3 do IDW Doświadczenie zawodowe – aktualny
DA.340.62.23 Przedłużenie terminu składania ofert
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (opis branża architektoniczna i konstrukcyjna)
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (projekt wykonawczy instalacji c.o.)
DA.340.62.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (projekt wnętrz kawiarnia)
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Informacja o zmianie treści SWZ
DA.340.62.23 Przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00263789/01 z dnia 2023-06-16
DA.340.62.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.62.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DA.340.62.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert dodatkowych
DA.340.62.23 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00360746/01 z dnia 2023-08-21
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00092958/01 z dnia 2024-02-06
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00210503/01 z dnia 2024-02-20