Zarządzenie nr 5/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 5/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na...

Zarządzenie nr 4/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 4/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w...

Zarządzenie nr 3/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 3/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020...

Informacja dot. odwołania zajęć dydaktycznych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktycznych.
W związku z powyższym Centrum zawiesza realizację zajęć wszystkich kursów językowych i informatycznych (w tym również prowadzonych poza siedzibą jednostki).
Prosimy o uregulowanie płatności za marzec zgodnie z umową udziału w kursie.
Po wznowieniu zajęć dydaktycznych Uczestniczki/cy zadecydują o formie odrobienia zajęć. W przypadku braku takiej możliwości ostatnia rata płatności pomniejszona zostanie o wartość odwołanych zajęć.