Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018
Załączniki:

  1. Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r.
  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2018 r.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r.
  4. Informacja dodatkowa jednostki za rok 2018 wraz z tabelami