Rzeczpospolita Polska

ROK SZKOLNY 2022/23

Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

Przypomniamy, że zgodnie z § 17 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r.), do dnia 30 czerwca 2023 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres: edukacja@dolnyslask.pl

Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy stypendium.

Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2022/23 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej

W związku z Uchwałą nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2022/23,  tj. od 01 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

Kto może złożyć wniosek:

 1. W ramach kryteriów obowiązkowych uczniowie, którzy:
 • w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynają lub kontynuują naukę w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, technikum lub szkole policealnej kształcącej w trybie dziennym, prowadzonej przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:
  1. są uczniami co najmniej II klasy – w przypadku branżowej szkoły I stopnia, technikum;
  2. są uczniami co najmniej I klasy branżowej szkoły II stopnia;
  3. są słuchaczami co najmniej II semestru szkoły policealnej i kształcą się w trybie dziennym;
  4. uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,66, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum;
 • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,66, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
 • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
 • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
 • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.
 1. W ramach kryteriów dodatkowych uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków:
 • w roku szkolnym 2021/2022 zostali laureatami lub finalistami turniejów lub olimpiad;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa/wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
 • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do  trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

Termin naboru wniosków określa się na dni od 1 do 30 września 2022 r.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem ”Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej”, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych i Rynku z Pracy

Wydział Edukacji

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

 

Dokumenty do pobrania na etapie wnioskowania o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2022/2023:

 1. Uchwała nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. wraz z załącznikiem – Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
 2. Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej i oświadczenie uczestnika
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022 2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy – umowa o przekazywanie stypendium

    ROK SZKOLNY 2021/22

    Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

    Przypomniamy, że zgodnie z § 16 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XXXVI/687/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.), do dnia 30 czerwca 2022 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres: edukacja@dolnyslask.pl

    Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy stypendium.

    Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]

    Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej

    W związku z Uchwałą nr 4170/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków, terminu i trybu składania uzupełnień oraz trybu odwołania od decyzji Komisji o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2021/22,  tj. od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r.

    Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

    O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

    I. Kryteria obowiązkowe

    Uczniowie / słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego:

    • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
    • branżowej szkoły II stopnia
    • technikum – uczeń co najmniej II klasy
    • szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym – słuchacz co najmniej II semestru
    • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły / wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,66 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
    • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
    • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
    • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

     II. Kryteria dodatkowe (uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków):

     • w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali tytuł finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad;
     • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa / wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
     • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

      Stypendium przyznaje się uczniowi na okres 10 miesięcy, na czas trwania nauki w roku szkolny 2021/2022. Kwota przyznanego stypendium za 1 miesiąc wynosi 450,00 zł, za okres 10 miesięcy 4 500,00 zł.

      Wniosek  w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie  wraz z dopiskiem „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej” w terminie od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r. na adres:

      Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

      Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

      Wydział Edukacji

      ul. Walońska 3-5

      50-413 Wrocław

      O zachowaniu terminu złożenia wniosku lub wysłanego listem poleconym decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie, placówce pocztowej lub nadania przesyłki kurierskiej.

      Lista uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listy rankingowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu: www.stypendialny-dolnyslask.pl niezwłocznie po przyjęciu przez Zarząd.

      Dokumentacja związana z naborem wniosków w roku szkolnym 2021/2022:

      1. Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
      2. Dokumenty do wypełnienia – załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 i załącznik nr 4 do Regulaminu: Oświadczenie uczestnika projektu

       Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

       Przypomniamy, że zgodnie z § 16 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, do dnia 25 czerwca 2021 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres:

       Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

       Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

       Wydział Edukacji

       ul. Walońska 3-5

       50 – 413 Wrocław

       Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]