Rzeczpospolita Polska

Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

Informujemy, że uchwałą nr 4604/VI/21 z dn. 3 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę uczniów zakwalifikowanych oraz listy rankingowe na rok szk. 2021/2022 (pełny tekst uchwały do pobrania).

Poniżej publikujemy listy osób:

Lista rankingowa uczniów, którym przyznano stypendium w podziale na powiaty
Lista uczniów z listy rezerwowej, którym przyznano stypendium
Lista rezerwowa

Instrukcja dla osób, którym przyznano stypendium

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej

W związku z Uchwałą nr 4170/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków, terminu i trybu składania uzupełnień oraz trybu odwołania od decyzji Komisji o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2021/22,  tj. od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r.

Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

I. Kryteria obowiązkowe

Uczniowie / słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego:

 • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
 • branżowej szkoły II stopnia
 • technikum – uczeń co najmniej II klasy
 • szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym – słuchacz co najmniej II semestru
 • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły / wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,66 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
 • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
 • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
 • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

  II. Kryteria dodatkowe (uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków):

  • w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali tytuł finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad;
  • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa / wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
  • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

   Stypendium przyznaje się uczniowi na okres 10 miesięcy, na czas trwania nauki w roku szkolny 2021/2022. Kwota przyznanego stypendium za 1 miesiąc wynosi 450,00 zł, za okres 10 miesięcy 4 500,00 zł.

   Wniosek  w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie  wraz z dopiskiem „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej” w terminie od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r. na adres:

   Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

   Wydział Edukacji

   ul. Walońska 3-5

   50-413 Wrocław

   O zachowaniu terminu złożenia wniosku lub wysłanego listem poleconym decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie, placówce pocztowej lub nadania przesyłki kurierskiej.

   Lista uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listy rankingowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu: www.stypendialny-dolnyslask.pl niezwłocznie po przyjęciu przez Zarząd.

   Dokumentacja związana z naborem wniosków w roku szkolnym 2021/2022:

   1. Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
   2. Dokumenty do wypełnienia – załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 i załącznik nr 4 do Regulaminu: Oświadczenie uczestnika projektu

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa  V1_19 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  10.06.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99231265428
    Szkolenie: 12.06.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99794998168 

    Grupa  V1_20 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  10.06.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99990580135
    Szkolenie: 12.06.2021, godz.: 8:30 https://pwr-edu.zoom.us/j/97941654150

    Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

    Przypomniamy, że zgodnie z § 16 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, do dnia 25 czerwca 2021 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres:

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

    Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

    Wydział Edukacji

    ul. Walońska 3-5

    50 – 413 Wrocław

    Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa  V1_16 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie: 31.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91546514608?pwd=b2NuVEEwRk9iQXJYMGg1SVBGWUQ5UT09 

    Grupa  V1_17 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie: 7.06.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99502450560?pwd=Q1ZndGpOMkR5UUpNTGx1a215Y0RFdz09 

    Grupa  V1_18 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie: 10.06.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93211318029?pwd=N3NxYzBBYmpCZm1rUTYxYVRPRXQ3UT09 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa  V1_21 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  27.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95316514194 
    Szkolenie: 29.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95859707938 

    Grupa  V1_22 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  27.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93183884547 
    Szkolenie: 29.05.2021, godz.: 8:30 https://pwr-edu.zoom.us/j/93544880365 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa  V1_23 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  20.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91586395381 
    Szkolenie: 21.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94696454365 

    Grupa  V1_24 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  20.05.2021, godz.: 18:30 https://pwr-edu.zoom.us/j/94863020539 
    Szkolenie: 22.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95890906280 

    Grupa  V1_25 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  20.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99698297768 
    Szkolenie: 21.05.2021, godz.: 11:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93669647858 

    Grupa  V1_26 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  20.05.2021, godz.: 18:30 https://pwr-edu.zoom.us/j/97251255246 
    Szkolenie: 22.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91038708717 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa  V1_27 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  13.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91512535731 
    Szkolenie: 14.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/92796175556 

    Grupa  V1_28 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  13.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99759352345 
    Szkolenie: 14.05.2021, godz.: 11:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95589026520 

    Grupa  V1_12 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie: 13.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91290026929?pwd=OTExVTZUb2R4UCtMbW8yemozTHVjQT09 

    Grupa  V1_13 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie: 17.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/98221913296?pwd=Z1lJSk5RVEQ3OC9FTExoNG42S013UT09 

    Grupa  V1_14 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie: 20.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99089912929?pwd=Vll5dHBpSnlpN0Q4ZGN3ZktOQXY1UT09 

    Grupa  V1_15 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie: 24.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/92059752159?pwd=K3RpQTI2ekMyOEY3Uyt2VGZsMDVzQT09 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa  V3_33 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  6.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99241807606 
    Szkolenie: 8.05.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94955910973 

    Grupa  V3_34 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  6.05.2021,  godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91606814191 
    Szkolenie:  8.05.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94605419755 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa  V3_31 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  29.04.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/96313153367 
    Szkolenie: 30.04.2021, godz.: 11:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/97369448657 

    Grupa  V3_32 lista uczestniczek/ków
    Spotkanie wstępne:  29.04.2021,  godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95313377012 
    Szkolenie:  30.04.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/96093987145 

    Grupa V1_10 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie:  26.04.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99775826019?pwd=eTBlS1JJMU1MVmFZcEhGdlBWbE56UT09 

    Grupa V1_11 lista uczestniczek/ków
    Szkolenie:  29.04.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93677126359?pwd=cklVZnEzRzJWUCt6engzVGRmTHFiUT09 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V1_8 lista uczestniczek/ków

    szkolenie: 19.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99901262973?pwd=S3ZTa1N2Qlh5WkhVTlVGRUhwNjQzQT09 

    Grupa V1_9 lista uczestniczek/ków

    szkolenie: 22.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95615968214?pwd=Q0M4N05nWXB3WTJxNWExN0lmMXFsdz09 

     

    Grupa V3_27 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 22.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/96740755704 

    szkolenie: 23.04.2021,  godz.: 11.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/97465849251 

     

    Grupa V3_28 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 22.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/94287527498 

    szkolenie: 24.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99438660124 

     

    Grupa V3_29 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 22.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94158252363 

    szkolenie: 23.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/92257785587 

     

    Grupa V3_30 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 22.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/96470844796 

    szkolenie: 24.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99595462307 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V3_23 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 13.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91836369594 

    szkolenie: 16.04.2021,  godz.: 11.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93599007669 

    Grupa V3_24 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 13.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/98600854383 

    szkolenie: 17.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99281306011 

     

    Grupa V3_25 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 13.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/97454682730 

    szkolenie: 15.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/92385960325 

     

    Grupa V3_26 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 13.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/98880150236 

    szkolenie: 16.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93108640743 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V1_6 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 9.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91700137982?pwd=NGhxMTJGdFpiK3NlTHJnd1JOekZEZz09 

    szkolenie: 12.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/98782471064?pwd=azdvTERiZ2FySFc4bTl4WW1LNWpXZz09 

     

    Grupa V1_7 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 9.04.2021, godz.: 18.25 https://pwr-edu.zoom.us/j/96089234340?pwd=TnRKbEdiVHJOQzZRSkFLQnNXc010Zz09 

    szkolenie: 15.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91929432957?pwd=L2c0d1MwWVJOZ3hhbTFhRUxNRGZDZz09 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V3_19 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 8.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94965856483

    szkolenie: 9.04.2021,  godz.: 11.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/98304001768

     

    Grupa V3_20 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 8.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/94353858053

    szkolenie: 10.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94309281732

     

    Grupa V3_21 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 8.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/97289528503

    szkolenie: 9.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93917809551

     

    Grupa V3_22 lista uczestniczek/ków

    spotkanie wstępne: 8.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/92745581663

    szkolenie: 10.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91387127940

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V3_13 – spotkanie wstępne, 24.03.2021, godz. 18.00 lista uczestniczek/ków

    https://pwr-edu.zoom.us/j/99947426387 

    szkolenie,   26.03.2021,  godz.: 11.00

    https://pwr-edu.zoom.us/j/99819158403 

    Grupa V3_14 – spotkanie wstępne, 24.03.2021, godz. 18.30 lista uczestniczek/ków

    https://pwr-edu.zoom.us/j/97122443531 

    szkolenie,   27.03.2021,  godz.: 09.00

    https://pwr-edu.zoom.us/j/96954636729 

    Grupa V3_15 – spotkanie wstępne, 24.03.2021, godz. 18.00 lista uczestniczek/ków

    https://pwr-edu.zoom.us/j/94446115082 

    szkolenie,   26.03.2021,  godz.: 09.00

    https://pwr-edu.zoom.us/j/96068978744 

    Grupa V3_16 – spotkanie wstępne, 24.03.2021, godz. 18.30 lista uczestniczek/ków

    https://pwr-edu.zoom.us/j/93070673269 

    szkolenie,   27.03.2021,  godz.: 09.00

    https://pwr-edu.zoom.us/j/98576317915 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    grupa V3_9 – szkolenie,     11.03.2021,     godz:   9.00 – 15.00    lista uczestniczek/ków
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91493332889

    grupa V3_10 – szkolenie    12.03.2021,     godz:   9.00 – 15.00    lista uczestniczek/ków
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97382759104

    grupa V3_7 – szkolenie     10.03.2021,     godz:   8.00 – 13.00    lista uczestniczek/ków
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95564818850

    grupa V3_8 – szkolenie      12.03.2021,   godz:   11.00 – 16.00    lista uczestniczek/ków
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96884927057

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Zgodnie z zawartym w dniu 14 września 2020 r. Porozumieniem o Partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” Politechnika Wrocławska prowadzi zajęcia w ramach zadania 2 w projekcie: ”Warsztaty dla stypendystów”.

    W dedykowanych tematyczne zajęciach udział wezmą 10-osobowe grupy uczennic i uczniów. Tematyka warsztatów obejmuje szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii stosowanych w obszarze życia społecznego i zawodowego.

    Pierwotnie zakładano realizację warsztatów w szkołach zawodowych w regionie. Fala epidemiczna wymusiła na Beneficjencie (Województwo Dolnośląskie) zmianę sposobu przeprowadzenia zadania 2 z realizacji w szkołach na realizację wsparcia w formie zdalnej zajęć na odległość.

    Warsztaty będą prowadzone przez 6h lekcyjnych (jednorazowo w ciągu roku szkolnego 2020/2021).

    Stypendysta/ka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe pn. „Warsztaty dla stypendystów”.

    Realizator zadania – Politechnika Wrocławska

    Harmonogram realizacji zadania:

    1.

    18.02.2021 r., 19.02.2021 r. –  dwie grupy pilotażowe listy uczestniczek/ków

    Połączenie testowe: 18.02.2021 r., godz. 18.00

    25.02.2021 r., 26.02.2021 r. – cztery grupy listy uczestniczek/ków

    2.

    Połączenie testowe: 23.02.2021 r., godz. 17.00 i 17.30

    3.

    4.03.2021 r., 08.03.2021 r., 11.03.2021 r. – trzy grupy listy uczestniczek/ków

    UWAGA – zmiana terminu zajęć 4.03.2021 r. na 15.03.2021 r. (lista uczestników grupy nie ulega zmianie) lista uczestniczek/ków

    Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

    Kto może złożyć wniosek:

     Uczniowie / słuchacze szkół publicznych:

    • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
    • branżowej szkoły II stopnia
    • technikum – uczeń co najmniej II klasy
    • szkoły policealnej dla młodzieży – słuchacz co najmniej II semestru

    Średnia ocen:

    • z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,00 – w przypadku szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia
    • z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,33 – w przypadku techników /szkół policealnych dla młodzieży

    Kryteria dodatkowe:

    • finalista turnieju lub olimpiady

    lub

    • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,20 – w przypadku szkół branżowych I II stopnia; 4,40 – w przypadku techników 4 i 5 letnich/szkół policealnych dla młodzieży.

    (w przypadku uczniów szkoły II stopnia brane jest pod uwagę świadectwo ukończenie szkoły I stopnia)

     Warunki udziału w Programie:

    • uczeń / słuchacz jest zobowiązany do opracowania Planu Rozwoju Ucznia,
    • uczeń słuchacz nie może pobierać innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
    • wnioskodawca musi być w czasie składania wniosku oraz pobierania stypendium uczniem / słuchaczem w/w szkół publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie Województwa Dolnośląskiego
    • stypendysta jest zobowiązany do udziału w Warsztatach dla stypendystów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską

    Kwota stypendium: 4500 zł na rok szkolny (450 zł miesięcznie), wypłacana w III ratach

    Stypendystą można być tylko raz w ramach całego Projektu.

    Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2020

    Wnioski należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    Departament Spraw Społecznych
    Wydział Edukacji
    Walońska 3-5
    50-413 Wrocław

    Dokumenty można pobrać w zakładce „Do pobrania”

    Program realizowany jest w ramach projektu:

    Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych– finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).

    Nr projektu:  RPDS.10.04.01-02-0001/20

    Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską.

    Wartość projektu ogółem: 9 900 000 zł

    Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (85%) 8 415 000 , Budżet Państwa (10%) 990 000 zł oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego (5%) 495 000 zł

    Liczba uczestników: 1800 / 600 na rok szkolny

    Czas trwania projektu to trzy lata szkolne:

    2020/2021

    2021/2022

    2022/2023

    Przykładowe tematy Warsztatów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską:

    • Wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Google (Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Google scripts itp.) w aktywności społecznej i pracy zawodowej
    • Wykorzystanie portali społecznościowych, komunikatorów w kontekście cyber-bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu mowy nienawiści
    • Zastosowanie narzędzi PREZI oraz innych narzędzi opensource do tworzenia prezentacji, jako alternatywa dla klasycznej prezentacji multimedialnej
    • Zastosowanie narzędzi do przechowywania danych w chmurze oraz platformy wymiany danych Slack, Trello
    • Wykresy Gantt’a – com, Doodle i inne

    Powiększ tekst
    Wysoki kontrast