„Zintegrowani”
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne
Działanie 9.1 – Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

„Nowa Perspektywa – Lepszy Start”
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne
Działanie 9.1 – Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

PROJEKT ZREALIZOWANY

„Modernizacja Zamku Piastowskiego
w Legnicy, pl. Zamkowy 1″

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6. Działanie 6.4. „Turystyka kulturowa”.

PROJEKT ZREALIZOWANY