projekt Dobry Początek

„Dobry Początek”
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

PROJEKT ZREALIZOWANY

„Kurs języka polskiego
dla obywateli Ukrainy”
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

PROJEKT ZREALIZOWANY

Projekt Dostępny samorząd - granty

Dostępny samorząd – granty
projekt współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PROJEKT ZREALIZOWANY

„Zintegrowani”
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne
Działanie 9.1 – Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

PROJEKT ZREALIZOWANY

„Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej”
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Edukacja
Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

PROJEKT ZREALIZOWANY

„Profesjonalny START”
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Edukacja
Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

PROJEKT ZREALIZOWANY

„Nowa Perspektywa – Lepszy Start”
projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne
Działanie 9.1 – Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

PROJEKT ZREALIZOWANY

„Modernizacja Zamku Piastowskiego
w Legnicy, pl. Zamkowy 1″

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6. Działanie 6.4. „Turystyka kulturowa”.

PROJEKT ZREALIZOWANY