Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 Załączniki: Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r., Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2019 r., Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r., Informacja...