Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 Załączniki: Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2018 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. Informacja...