DG.111.01.19 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak sprawy: DG.111.01.19 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: kierownika ds. administracyjno-gospodarczych (nazwa stanowiska pracy) O ww. stanowisko ubiegać...

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 Załączniki: Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2018 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. Informacja...

DG.340.172.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług ochroniarskich (kod CPV – 79710000-4) Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia obiektów Zamku Piastowskiego w Legnicy, plac Zamkowy 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 grudnia 2018 r. Załączniki do SIWZ...

DG.340.163.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 72 wychowanków i absolwentów...