DG.340.107.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne) Zadanie pn.: Wykonanie i dostawa tabliczek arborystycznych do oznakowania drzewostanu parku Zamku Piastowskiego w Legnicy Zapytanie o cenę z dn. 27 listopada 2019 r.Formularz...

DG.340.91.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane Kody dodatkowe CPV: 45.11.00.00-1 – Roboty budowlane w zakresie burzenia budynków, rozbiórkowe, roboty ziemne 45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania...

DG.340.75.19

Zapytanie o cenę (kod CPV 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne) Zadanie pn.: Dostawa elementów jednolitego oznakowania pomieszczeń Zamku Piastowskiego w Legnicy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 31 października 2019 r. Formularz ofertowy...

DG.111.01.19 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak sprawy: DG.111.01.19 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: kierownika ds. administracyjno-gospodarczych (nazwa stanowiska pracy) O ww. stanowisko ubiegać...