DG.111.01.24 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Referent/ka ds. finansowych Przewodniczący komisji rekrutacyjnej informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Anna Fiałka,...

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Załączniki: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023 r. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023 r. Zmiany w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023 r. Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2023...

DG.340.11.24

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Główny kod CPV: 30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca...

Regulamin organizacji form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych

Zarządzenie nr 13/2023 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe,...