DG.340.81.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych: 45453000-7 Roboty budowlane – remontowe i renowacyjne; 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych; 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Zadanie pn.: Modernizacja i...

Kto może złożyć wniosek:  Uczniowie / słuchacze szkół publicznych: branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy branżowej szkoły II stopnia technikum – uczeń co najmniej II klasy szkoły policealnej dla młodzieży – słuchacz co najmniej II semestru Średnia...

DG.340.66.20

Zapytanie ofertowe na realizację usługi kontroli technicznej (kod CPV 71356100-9) Zadanie pn.: Wykonanie usługi resursu urządzenia – dźwigu osobowego nr fabr. N-040, nr ewidencyjny N3128008805 Zaproszenie do składania ofert z dn. 9 lipca 2020 r. Informacja o...

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 Załączniki: Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r., Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2019 r., Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r., Informacja...

Zarządzenie nr 7/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 7/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020...