Karta zgłoszenia na kurs języka francuskiego Poziom: A1


  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i realizacją formy pozaszkolnej.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Zamkowy 1, tel.: 76 86 248 64, adres e-mail: ido@centrumzamek.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji form pozaszkolnych w Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy oraz poza jego siedzibą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa UODO),
  4. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w organizowanej formie pozaszkolnej,
  5. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
  6. w celu dostosowania oferty DCKUiJK w Legnicy do potrzeb uczestników szkoleń, administrator zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych CKUiJK przez osoby rejestrujące się elektronicznie i osobiście,
  7. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  8. dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 2 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.