DG.340.11.24

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Główny kod CPV: 30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca...

DA.340.129.23

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Główny kod CPV: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – usługi Wartość zamówienia  nie przekracza...

DG.340.99.23

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Kody CPV:30213100-6 – komputery przenośne30237410-6 – myszka komputerowa30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające30231320-6 – monitory dotykowe48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego Tryb...

DG.340.91.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie B1/B2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1 Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie...

DA.340.89.23

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 Kod CPV: 71700000-5 – Usługi...