DG.340.72.21

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa...

DG.340.87.21

Przeprowadzenie spotkań doradczo-psychologicznych oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego dla rodzin wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi...

DG.340.75.21

Zapytanie ofertowe na realizację usług społecznychGłówny kod CPV:85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego Zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielana na rzecz projektu „Dobry Początek” Link do...

DA.340.141.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług społecznych Główny kod CPV: 79.71.00.00-4 – Usługi ochroniarskie Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia obiektów Zamku Piastowskiego w Legnicy, plac Zamkowy 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 9 grudnia...

DG.340.119.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45111200-0 Roboty ziemne 45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe 45232411-6  Roboty budowlane w...

DG.340.94.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45111200-0 Roboty ziemne 45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe 45232411-6  Roboty budowlane w...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast