DG.340.107.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne) Zadanie pn.: Wykonanie i dostawa tabliczek arborystycznych do oznakowania drzewostanu parku Zamku Piastowskiego w Legnicy Zapytanie o cenę z dn. 27 listopada 2019 r.Formularz...

DG.340.91.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane Kody dodatkowe CPV: 45.11.00.00-1 – Roboty budowlane w zakresie burzenia budynków, rozbiórkowe, roboty ziemne 45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania...

DG.340.75.19

Zapytanie o cenę (kod CPV 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne) Zadanie pn.: Dostawa elementów jednolitego oznakowania pomieszczeń Zamku Piastowskiego w Legnicy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 31 października 2019 r. Formularz ofertowy...

DG.340.172.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług ochroniarskich (kod CPV – 79710000-4) Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia obiektów Zamku Piastowskiego w Legnicy, plac Zamkowy 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 grudnia 2018 r. Załączniki do SIWZ...

DG.340.163.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 72 wychowanków i absolwentów...

DG.340.160.18

Przetarg nieograniczony na realizację dostaw kody CPV: 30197620-8 Papier do pisania 30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby 30237230-0 Pamięci 30192121-5 Długopisy kulkowe Zadanie pn.: Dostawa zestawów szkoleniowych dla...