DG.340.66.20

Zapytanie ofertowe na realizację usługi kontroli technicznej (kod CPV 71356100-9) Zadanie pn.: Wykonanie usługi resursu urządzenia – dźwigu osobowego nr fabr. N-040, nr ewidencyjny N3128008805 Zaproszenie do składania ofert z dn. 9 lipca 2020 r. Informacja o...

DG.340.26.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 83 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach...

DG.340.119.19

Przetarg nieograniczony (kod CPV: 79.71.00.00-4 – Usługi ochroniarskie) Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia obiektów Zamku Piastowskiego w Legnicy, plac Zamkowy 1 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dn. 12 grudnia 2019 r. Załącznik nr 1 Formularz...

DG.340.107.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne) Zadanie pn.: Wykonanie i dostawa tabliczek arborystycznych do oznakowania drzewostanu parku Zamku Piastowskiego w Legnicy Zapytanie o cenę z dn. 27 listopada 2019 r. Formularz ofertowyZawiadomienie o...

DG.340.91.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane Kody dodatkowe CPV: 45.11.00.00-1 – Roboty budowlane w zakresie burzenia budynków, rozbiórkowe, roboty ziemne 45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania...

DG.340.75.19

Zapytanie o cenę (kod CPV 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne) Zadanie pn.: Dostawa elementów jednolitego oznakowania pomieszczeń Zamku Piastowskiego w Legnicy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 31 października 2019 r. Formularz ofertowy...