DG.340.39.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”) – etap 2 (parter Skrzydło C) Kody CPV:45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45320000-6 Roboty...

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Załączniki: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 Rachunek zysków i strat na 31.12.2021 Zmiany w funduszu na dzień 31.12.2021 Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za...

DG.340.27.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy) – etap 1.1 Kody CPV:45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45111200-0 Roboty ziemne45320000-6 Roboty...