Zamówienia publiczne

Profil jednostki na platformie zakupowej: [przejdź]

 

DA.340.141.20

DG.340.119.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111200-0 Roboty ziemne
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Zadanie pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 16 października 2020 r.
Załącznik 1 – Przedmiar robót
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 5 – Wykaz osób
Załącznik 6 – Wykaz robót
Załącznik 7 – Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
Załącznik 8 – Formularz oferty
Załącznik 9 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót
DA.340.119.20 upublicznienie informacji
DA.340.119.20 zawiadomienie o wyborze oferty

DG.340.94.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111200-0 Roboty ziemne
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Zadanie pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 7 października 2020 r.
Załącznik 1 – Przedmiar robót
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 5 – Wykaz osób
Załącznik 6 – Wykaz robót
Załącznik 7 – Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
Załącznik 8 – Formularz oferty
Załącznik 9 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót
DG.340.94.20 informacja o ofertach osuszanie 20201015 (2)
DG.340.94.20 osuszanie zawiadomienie o unieważnieniu

DG.340.112.20

Przetarg nieograniczony na realizację usługi:
tłumaczenia ustne (kod CPV 79540000-1)

Zadanie pn.: Usługa tłumaczenia z języka polskiego mówionego na język migowy i odwrotnie w czasie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowani”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 2 października 2020 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załączniki 2A, 2B, 3 do SIWZ (*.doc)
DG.340.112.20 informacja o ofertach tłumaczenia 20201012
DG.340.112.20 zawiadomienie o wyborze oferty tłumaczenia 20201012

DG.340.81.20

DG.340.26.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych
(kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 83 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z zakresu umiejętności zapobiegania sytuacjom ryzykownym wynikającym z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym i wykonywaniu czynności zawodowych, w siedzibie zakładu pracy lub centrum kształcenia praktycznego lub warsztatu kształcenia zawodowego z siedmiu branż: usługowej, gastronomicznej, rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia, dla 498 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku powyżej 12 roku życia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Informacja o ofertach z dn. 13 marca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 17 marca 2020 r.

DG.340.119.19

DG.340.91.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane
Kody dodatkowe CPV:
45.11.00.00-1 – Roboty budowlane w zakresie burzenia budynków, rozbiórkowe, roboty ziemne
45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Zadanie pn.: Remont garażu wolnostojącego na dziedzińcu zachodnim Zamku Piastowskiego w Legnicy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 14 października 2019r.
Formularz ofertowy (*.doc)
Wzór umowy
Przedmiar robót (budowl.)
Przedmiar robót (inst. elektr.)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 25 listopada 2019 r.

DG.340.163.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 4 grudnia 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14 grudnia 2018 r.

DG.340.160.18

Przetarg nieograniczony na realizację dostaw
kody CPV:
30197620-8 Papier do pisania
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30237230-0 Pamięci
30192121-5 Długopisy kulkowe
Zadanie pn.: Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Zintegrowani”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 29 listopada 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 7 grudnia 2018 r.

DG.340.147.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Lwówku Śląskim, Legnicy i Wrocławiu i ich opiekunów w ramach zajęć organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 21 listopada 2018 r.
Wzór umowy
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 2 stycznia 2019 r.

DG.340.142.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć hipoterapeutycznych w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego), co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu legnickiego (dawnego województwa legnickiego) i co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 29 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty

DG.340.141.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć zooterapeutycznych w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 17 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty

DG.340.140.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dwunastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii dla 72 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 15 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 2 listopada 2018 r.

DG.340.139.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie stu dziewięciu 36-godzinnych szkoleń służących rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-24 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 12 października 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 października 2018 r.

DG.340.134.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług kulturalnych (kod CPV 92000000-1 – Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć muzycznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień muzycznych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami tych zajęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 26 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 9 października 2018 r.

DG.340.133.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług (kod CPV 92340000-6 – Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć teatralnych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień teatralnych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami tych zajęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 25 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 8 października 2018 r.

DG.340.132.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług tanecznych (kod CPV 92340000-6 – Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć tanecznych dla 144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 pięciogodzinnych przedstawień tanecznych, które zaprezentowane zostaną społecznościom lokalnym związanym z uczestnikami zajęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 21 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 1 października 2018 r.

DG.340.121.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie czterech 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 24 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 8 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 18 września 2018 r,

DG.340.111.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 74 wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 25 sierpnia 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S 165-376909
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dn. 18 września 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 5 października 2018 r.

DG.340.110.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie stu dwudziestu dwóch 36-godzinnych szkoleń z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat)
Specyfikacja Istotnych Warunków z dn. 24 września 2018 r.
Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 4 września 2018 r.

DG.340.108.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa zawodowego (kod CPV 85312320-8)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego połączonego z badaniem predyspozycji zawodowych dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 408 osób w wieku powyżej 18 lat), mającego na celu udzielenie tym osobom wsparcia w zakresie przygotowania ich do wyboru drogi zawodowej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 22 sierpnia 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
JEDZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 163-372653
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 14 września 2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17 września 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 4 października 2018 r.

DG.340.99.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 9 ich wychowawców (łącznie 63 osoby) na 45 wyjazdowych zajęć (w tym 36 zajęć 7-godzinnych i 9 zajęć 8-godzinnych), organizowanych na terenie miasta Wrocławia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 140-320806
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 27 sierpnia 2018 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 30 sierpnia 2018 r.

DG.340.97.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny transport osób)
Zadanie pn.: Przewóz 84 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 14 ich wychowawców (łącznie 98 osób) na 126 (każde po 4 godziny) wyjazdowych zajęć, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 13 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S 136-311087
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 25 sierpnia 2018 r.

DG.340.95.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie dziewięciu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii w siedzibie ogrodu zoologicznego lub hodowli zwierząt, zlokalizowanego na terenie subregionu wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego) dla 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 10 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 24 lipca 2018 r.

DG.340.90.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich w dolnośląskich instytucjach administracji publicznej – Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – przez specjalistę z zakresu administracji publicznej/prawa administracyjnego dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poznanie zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, sposobu i trybu załatwiania spraw urzędowych przez obywateli w urzędach tych administracji oraz specyfiki funkcjonowania urzędów tych administracji
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lipca 2018 r.

DG.340.88.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie czternastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych, z których co najmniej jedna zlokalizowana będzie na terenie Subregionu Jeleniogórskiego (dawnego województwa jeleniogórskiego) i co najmniej jedna na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 84 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 4 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (doc.*)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 24 lipca 2018 r.

DG.340.87.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie Miasta Wrocławia, dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 3 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lipca 2018 r.

DG.340.86.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 109 ośmiogodzinnych branżowych zajęć w zakładach pracy, połączonych z uruchomieniem i pokazem linii produkcyjnych oraz stanowiskowym spotkaniem z pracownikami, dla 654 wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 408 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej, gastronomicznej, rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 3 lipca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 23 lipca 2018 r.

DG.340.77.18

Zapytanie ofertowe na realizację usługi poradnictwa psychologicznego (kod CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 39 czterogodzinnych warsztatów specjalistycznego poradnictwa psychologicznego z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.) wychowankom i absolwentom 12 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Dolnego Śląska, udzielanej w ramach projektu pn.: „Zintegrowani”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Zapytanie ofertowe z dn. 2 lipca 2018 r.

DG.340.85.18

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe)
Zadanie pn. Przeprowadzenie 122 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina, teatry, wystawy, warsztatowe zajęcia edukacyjne, obiekty gastronomiczne, itp.), dla 732 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat), umożliwiających im poprzez udział w wydarzeniach społeczno-edukacyjno-kulturalnych nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania w życiu codziennym zasad savoir vivre oraz obowiązujących norm i standardów zachowań
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 28 czerwca 2018 r.
Załączniki do SIWZ (*.doc)
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 12 lipca 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast